เปิดข้อมูลว่างงาน เรียนจบปริญญาเตะฝุ่น1.45แสนคน

13:21 9 ตุลาคม 2561 1,271
เปิดสถิติเดือนก.ย. เรียนจบระดับปริญญาว่างงานถึง 1.45 แสนคน เปรียบเทียบเพศชายมีอัตราเตะฝุ่นมากกว่าเพศหญิง

 

เปรียบเทียบจำนวนและอัตราการว่างงานพ.ศ. 2560 และ 2561จำนวนการว่างงานในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 3.73 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 7.0 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบกับ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 จำนวน ผู้ว่างงานลดลง 3.0 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานลดลง จากร้อยละ 1.2 เป็น ร้อยละ 1.0 หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาอัตราการว่างงาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือ ร้อยละ 1.0

 

 

ทั้งนี้ เปรียบเทียบอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2561เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามเพศในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 พบว่า เพศชายมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0 และเพศหญิงมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.9 หากเปรียบเทียบอัตราการว่างงาน กับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการ ว่างงานเพศชาย ลดลงจากร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 1.0 และเพศหญิงลดลงจากร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 0.9

 

 

หากเปรียบเทียบจำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 และ 2561 ระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้ว่างงาน เดือนกันยายน พ.ศ.2561 พบว่า ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา 1.45 แสนคน (อัตราการว่างงานร้อยละ 1.8) รองลงมาเป็นระดับ- มัธยมศึกษาตอนต้น 9.7 หมื่นคน (ร้อยละ 1.5) ระดับมัธยมศึกษา- ตอนปลาย 8.1 หมื่นคน (ร้อยละ 1.2) ระดับประถมศึกษา 3.8 หมื่นคน (ร้อยละ 0.5) และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 1.2 หมื่นคน (ร้อยละ 0.1) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 พบว่า ผู้ว่างงานระดับประถมศึกษาลดลง 4.0 หมื่นคน ระดับอุดมศึกษาลดลง 2.9 หมื่นคน ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษาลดลง 3.0 พันคน ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นเท่า-กันคือ 1.0 พันคน

 

 

ส่วนจำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามประสบการณ์การทำงานเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ประสบการณ์การทำงานของผู้ว่างงานพบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 1.78 แสนคน หรือร้อยละ 47.7 ของผู้ว่างงานทั้งหมด และผู้ว่างงาน ที่เคยทำงานมาก่อน 1.95 แสนคน หรือร้อยละ 52.3 โดยเป็นผู้ว่างงานจากนอกภาคเกษตรกรรม 1.78 แสนคน ซึ่งประกอบด้วยภาคการบริการและการค้า 8.20 หมื่นคน และภาคการผลิต 9.60 หมื่นคน ส่วนผู้ว่างงานจาก ภาคเกษตรกรรมมีจำนวน 1.70 หมื่นคน