ราชกิจจาฯเผยแพร่ระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ว.

18:09 21 กันยายน 2561 2,939
ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ว. เตรียมกำหนดวันลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อใน 20 วัน

 

วันนี้ (21ก.ย.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2561 และประกาศ กกต.ที่เกี่ยวข้อง โดยระเบียบดังกล่าวฯ มีจำนวน 164 ข้อ จาก 8 หมวด โดยเนื้อหาได้มีการกำหนดถึงหลักเกณฑ์วิธีการในการคัดเลือก เริ่มตั้งแต่ที่มาของ ส.ว. มาจากยื่นสมัครด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.กำหนด และได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรวิชาชีพใน 10 กลุ่มที่พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.กำหนด

 

องค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อมี 2 ประเภท คือ 1 องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง และ 2.องค์กรนิติบุคคลที่ก่อตั้งมาไม่น้อยกว่า 3 ปีที่มีการดำเนินกิจการต่อเนื่องและไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งการยื่นสมัครมีค่าสมัคร 2,500 บาท หลังจากระเบียบฯมีผลบังคับใช้ ภายใน 20 วัน กกต. จะประกาศกำหนดวันลงทะเบียนองค์กร กำหนดสถานที่ เอกสาร หลักฐานที่จะใช้ในการยื่นการยื่นคำขอลงทะเบียนขององค์กร สามารถเลือกลงทะเบียนได้เพียงกลุ่มเดียว จากที่กฎหมายกำหนดไว้ 10 กลุ่มอาชีพ การรับลงทะเบียนให้ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ที่สำนักงานขององค์กรนั้นตั้งอยู่ โดยวันลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 วัน

 

นอกจากนี้ เป็นการกำหนดในเรื่องของวิธีการรับสมัคร และการสรรหา ซึ่งกกต.จะประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัคร ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือก ส.ว.มีผลใช้บังคับ จากนั้นจะเริ่มรับสมัครภายใน 15 วันนับแต่วันที่พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกส.ว.มีผลใช้บังคับ ระยะเวลาการรับสมัคร 5- 7 วัน ส่วนการสรรหาคณะกรรมการระดับอำเภอ จะมีนายอำเภอเป็นประธาน ระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ปลัด กทม. เป็นประธาน ระดับประเทศ เป็นหน้าที่ของ กกต. โดยประธาน กกต.เป็นประธาน และ กกต. เป็นกรรมการ การเลือกในระดับอำเภอจะใช้เวลา ไม่เกิน 20 วัน หลังเสร็จสิ้นการสมัคร ส่วนการเลือกระดับจังหวัดจะดำเนินการภายใน 7 วัน หลังการเลือกระดับอำเภอ ส่วนระดับประเทศไม่เกิน 10 นับแต่วันเลือกในระดับจังหวัด จากนั้น กกต.จะแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 200 คน จาก 2 สาย ให้ คสช. คัดเลือกเป็น ส.ว.จำนวน 50 และ สำรองรายชื่อไว้อีก 50 คน

 

คลิกอ่านรายละเอียดราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา