ครม.ไฟเขียวสร้างรถไฟฟ้าในเชียงใหม่-พังงา-ภูเก็ต

17:01 11 กันยายน 2561 3,358
ครม.เห็นชอบให้รฟม.ดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรางในจ.เชียงใหม่ พังงาและภูเก็ต

วันนี้ (11ก.ย.61) พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาการให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สามารถดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ พังงา และภูเก็ตได้ ตั้งแต่ปี 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติให้สำนักงานนโยบายและแผนขนส่งจราจร (สนข.) เป็นผู้จัดทำโครงการพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยงเส้นทางในเมืองสำคัญตามภูมิภาค และเส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง 2 ฝั่งทะเล ทางสนข.ได้ผลสรุปว่าเห็นควรให้ดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ และ โครงการรถไฟสายใหม่เส้นทางสุราษฎร์ฯ-พังงา-ภูเก็ต ซึ่งทั้งสองที่คือทั้งเชียงใหม่และเส้นทางที่ท่านุ่น จังหวัดพังงาไปภูเก็ตเป็นลักษณะการขนส่งที่เรียกว่าระบบรถไฟฟ้ารางเบา

 

นอกจากนี้ สำนักงบประมาณยืนยันว่าจะไม่เกิดภาระด้านงบประมาณในขณะนี้ เพราะเป็นแค่เพียงขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้ รฟม.สามารถดำเนินการได้ แต่ในกระบวนการขั้นตอนที่จะเริ่มดำเนินการโครงการค่อยไปว่ากันภายหลัง

 

ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

 

1.1 โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร (สนข.) ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ และได้นำเสนอผลการศึกษาตามรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สาระสำคัญโดยสรุปคือ ระบบหลักเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit) ซึ่งเป็นโครงการตามมาตรการ PPP Fast Track

 

1.2 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต สนข. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี - พังงา - ภูเก็ต ซึ่งได้ข้อสรุปในส่วนของระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit หรือ Tramway) มีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากบริเวณสถานีรถไฟท่านุ่น จังหวัดพังงา ผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตและสิ้นสุดที่บริเวณห้าแยกฉลอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 58.5 กิโลเมตร ซึ่งได้บรรจุไว้ในโครงการตามมาตรา PPP Fast Track         

 

ทั้งนี้ รฟม. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 22 ม.ค. - 16 ก.พ. 2561 ซึ่งโดยรวมเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง และให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งดำเนินโครงการฯ

 

นอกจากนี้ ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน จำนวน 3 ฉบับ ในท้องที่ตำบลบ้านสวนและตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... เพื่อสร้างทางหลวงชนบท ตามโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 และทางรถไฟสายตะวันออก เป็นการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งระบบโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์รองรับการเจริญเติบโตของเมืองชลบุรี รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และในท้องที่ตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลบ้านไร่ ตำบลสระแก้ว และตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... เพื่อขยายทางหลวงชนบท นว.1001 และสร้างถนนวงแหวนสายเลี่ยงเมืองอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อลดความแออัดของจราจร แก้ไขปัญหารถขนส่งสินค้าผ่านเมือง เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพโครงข่ายระบบโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต

 

ทั้งนี้ ทช. ได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว  และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 247 สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ตอนทางเลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออก พ.ศ. .... เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 247 สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ตอนทางเลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออก ซึ่งเป็นโครงข่ายรวมและกระจายการจราจร ช่วยเลี่ยงและระบายการจราจรที่คับคั่งในตัวเมืองหนองคาย รวมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ