"ศูนย์สร้างสุขทุกวัย" รองรับสังคมผู้สูงอายุ

13:36 25 สิงหาคม 2561 2,077
กรุงเทพมหานครพัฒนาศูนย์สร้างสุขทุกวัย เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ปี 2564 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์  ซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศมีผู้สูงอายุกว่า 10 ล้าน 2 แสนคน ในจำนวนนี้ พื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้สูงอายุมากที่สุดเกือบ 1 ล้านคน  กรุงเทพมหานครจึงได้เร่งพัฒนาศูนย์สร้างสุขทุกวัย เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ