รวมเล่มผลงานปีที่3 รัฐบาล ‘บิ๊กตู่’

17:13 7 สิงหาคม 2561 2,028
รัฐบาลแจกหนังสือโชว์ผลงานปีที่ 3 เน้นบริหารประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อัดหลักสูตรการศึกษาตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยทั่วประเทศ กว่า 7,000 แห่ง แก้ทุกข์ประชาชนสำเร็จ กว่า 3 ล้านเรื่อง

วันนี้ (7ส.ค.61) สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้นำหนังสือ รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 ก.ย. 2559-12 ก.ย. 2560 มาแจกจ่ายให้กับสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาล มีความหนา ถึง 461 หน้า โดยภาพหน้าปก และหลังปก เป็นภาพบรรยากาศที่นายกรัฐมนตรี ระหว่างการลงพื้นที่ระหว่างเยี่ยมประชาชน พร้อมระบุข้อความว่ามั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน STRONGER TOGETHER

 

ทั้งนี้ ในคำนำของหนังสือดังกล่าวมีใจความตอนหนึ่งอธิบายว่า การนำเสนอข้อมูลที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้ มีรูปแบบเช่นเดียวกับรายงานปีที่ 1 และ 2 ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่สำคัญของประเทศ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน การดำเนินการให้มีการปฎิรูปด้านต่างๆ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสาธารณชน และเพื่อความสะดวกของผู้ที่จะนำไปใช้ ในการค้นคว้าอ้างอิง ศึกษาเปรียบเทียบหรือติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วงปีที่ 3 จุดเน้นสำคัญ เรื่องการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ที่รัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การจัดขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลให้ภาคการผลิตมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับผลประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจ เพิ่มมากขึ้น

 

นอกจากนี้ ยังระบุถึงการสร้างความสามัคคีปรองดอง และวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ว่า ได้สร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝั่งวัฒนธรรมและวิถีประชาธิปไตยโดยการให้การศึกษา ฝึกอบรม และจัดหลักสูตร ในการศึกษา ในระดับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน และให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน พร้อมจัดตั้งศุนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เพื่อสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีเป้าหมายจัดตั้ง 7,428 แห่งทั่วประเทศ

 

สำหรับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ พบว่า มีประชาชนเข้ารับบริการศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ ตลอด 3 ปี มี 3,212,070 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 3,160,213 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.39 อยู่ระหว่างดำเนินการ 51,587 เรื่อง