รัฐเร่งออกกฎหมายแก้ปัญหาความยากจน

13:57 4 สิงหาคม 2561 1,353
รัฐบาลเดินหน้าตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เร่งออกกฎหมายช่วยแก้ปัญหาความยากจนเน้นเพิ่มรายได้-ลดรายจ่าย

วันนี้ (4ส.ค.61 ) มูลนิธิสัมมาชีพจัดอบรมโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 โดยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี ว่า หลังจากนี้รัฐบาลจะเร่งเดินหน้าตาม 11 แผนงานเช่น การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาพื้นที่อีอีซี การลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูง รวมถึงการเร่งแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

 

ทั้งนี้ ผ่านมารัฐผลักดันการปฎิรูปภาคเกษตรได้ผลแล้วคือการประกันภัยพืชผลที่ขยายจาก 1 ล้านไร่เป็น 30 ล้านไร่ รวมถึงการออกกฎหมายดูแลประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบและสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยสามารถนำต้นไม้มีค่าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมได้ โดยใน 2-3สัปดาห์นี้จะเร่งออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้มีการปลูกป่าทั่วประเทศ

 

สำหรับโครงการแก้ปัญหาความยากจนจะมี 20 โครงการเน้นเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เช่น การจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน การผลักดันให้เกิดป่าชุมชน ธนาคารต้นไม้ ธนาคารปูม้า และเกิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทั่วประเทศเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

 

ขณะที่นายมนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บอกว่าความท้าทายใหม่สำหรับพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแนวคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ทันกับกระแสโลกและทุกฝ่ายต้องนำนโยบายไปสู่การปฎิบัติได้จริง