สรรพากรเตรียมเก็บภาษีการค้าออนไลน์เพิ่ม

13:57 18 กรกฎาคม 2561 2,386
กรมสรรพากรมุ่งเน้นเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการค้าออนไลน์กับผู้ค้าต่างประเทศเว็บไซต์ขนาดใหญ่ ผู้บริการวางจำหน่ายสินค้า จองห้องพัก บริการส่งสินค้า เรียกแท็กซี่ คาดจัดเก็บรายได้เพิ่ม 3,000 ล้านบาทต่อปี

วันนี้ (18ก.ค.61) นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร  เปิดเผยว่า ตามที่ มติประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ เพื่อยกระดับการจัดเก็บภาษีให้เป็นธรรม เหมาะสมกับกิจกรรมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปใช้บริการผ่านแอ็บพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์  เมื่อกฤษฎีกาตรวจร่างกฎหมายและแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว  คาดว่าจะเสนอสภา สนช.พิจารณาได้ในเร็วๆนี้  สำหรับช่องทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเอกชนในต่างประเทศ แบ่งออกได้ 2 ช่องทาง

 

ประกอบด้วย 1. ผู้ให้บริการขนาดใหญ่ให้บริการแพลตฟอร์ม เช่น Google, facebook, apple,Line แอ็บพลิเคชั่น บริการสินค้าของตนเอง ทั้งจัดเก็บข้อมูล บริการจองห้องพักในการท่องเที่ยว บริการเรียกแท็กซี่ มอร์ไซต์ บริการดาวโหลดเกมส์ ดาวโหลดเพลง ข้อมูล ซื้อสติกเกอร์ และบริการอื่นๆ การจองห้องพักหรือบริการผ่านเว็นไซต์ดังค่ายใหญ่เติบโตสูงมาก  ดังนั้นค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้าต้องแจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และ 2.เอกชนเจ้าของสินค้าทุกแบรด์ ทุกประเภทวางขายผ่านเว็บไซต์ขนาดใหญ่ แต่เว็บไซต์ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้า ต้องยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  ขณะที่เจ้าของเว็บไซต์เก็บค่าเช่าพื้นที่จากเจ้าของสินค้าต้องเสีย VAT จากค่าบริการแพลตฟอร์ม 

 

ทั้งนี้ ยอมรับว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก ซื้อขายสินค้าและบริการส่วนใหญ่ จะนั่งดูภาพเพื่อสินค้าหรือบริการ ทั้งดาวโหลดเกมส์ สติกเกอร์ ล้วนแต่ซื้อผ่านออนไลน์และเติบโตขึ้นต่อเนื่อง จึงต้องการให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในเวทีโลกทั้ง 85 ราย จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่งภาษีกับกรมสรรพากร เพราะผู้ประกอบการขนาดใหญ่เหล่านี้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีธรรมาภิบาล คาดว่าจะมีรายได้จากเว็บไซต์ต่างชาติประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี