มติสนช.เอกฉันท์เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

13:10 6 กรกฎาคม 2561 1,083
สนช.มีมติเอกฉันท์เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี เตรียมส่งคืนนายกฯ นำขึ้นทูลเกล้าฯประกาศใช้

วันนี้ (6ก.ค.61) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 180 เสียง ให้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ สนช. พิจารณาแล้วเสร็จ หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ พร้อมแนบความเห็นที่มีต่อร่างยุทธศาสตร์ โดยจำแนบตามด้านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ซึ่งในภาพรวมนั้น

 

แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว สนช. ยังเห็นว่า แม้จะเป็นไปตามหลักวิชาการ เนื้อหาครบถ้วน นำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนรองรับได้ แต่ยังขาดตัวชี้วัด ไม่มีการกำหนดระดับความสำเร็จที่จะให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปดำเนินการอย่างชัดเจน ,แผนยุทธศาสตร์บางด้านมีความทับซ้อนกัน ขาดการระบุหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ,ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้วย ไม่มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และขาดการกำหนดกรอบเวลาดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงควรกำหนดเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ พร้อมเห็นว่า ควรมีความชัดเจนในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ที่ผลักดันการพัฒนาการเมืองการปกครอง ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง ควบคู่กับการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยด้วย เป็นต้น

 

ขณะที่ สมาชิกสนช. ต่างสนับสนุน พร้อมเห็นว่า เนื้อหาสาระ และกระบวนการจัดทำมีความเหมาะสมเพียงพอสำหรับการเป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของไทย โดยมั่นใจว่า จะช่วยกระตุ้นการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพได้ และควรให้ประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมทบทวนแผนทุก 5 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยขั้นตอนหลังจากนี้ ประธาน สนช. จะส่งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คืนไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป 

 

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระหว่าง พ.ศ.2561 –2580 เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม / ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

นอกจากนั้น การกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศ ,การกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนการปฏิรูปประเทศต่าง ๆ หรือแผนการพัฒนาประเทศอื่นใด และที่สำคัญคือ การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภานับจากนี้ จะต้องผูกพัน และไม่ขัดต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติด้วย