‘พล.อ.ฉัตรชัย’ มอบบัตรสมาร์ทการ์ดให้อสม.จันทรบุรี

18:16 21 มีนาคม 2562 473
‘พล.อ.ฉัตรชัย’ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานด้านสาธารณสุข มอบบัตรสมาร์ทการ์ดให้อสม.ของจันทรบุรี

วันนี้ (21มี.ค.62) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรด้านสาธารณสุข รวมถึงมอบบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart card) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้แก่อสม.ของจังหวัดจันทรบุรีด้วย

 

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำและลดความแออัดในโรงพยาบาล เนื่องจากวันนี้ประเทศไทยเกิดปัญหามีเด็กเกิดน้อยและก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นผู้เข้ารับบริการหรือลูกค้าของระบบสาธารณสุขก็จะเพิ่มขึ้นด้วย จึงจำเป็นต้องพัฒนาและดูแลกลุ่มวัยเด็กให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

ทั้งนี้ หลักการสำคัญในการแก้ไขปัญหาคือการที่ดูแลสุขภาพ ให้ประชาชนไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรือลดจำนวนการไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เพราะปัจจุบันมีความแออัด ด้วยการสนับสนุนให้มารักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต.) โอกาสนี้รัฐบาลจึงสนับสนุนงบกลางจำนวน 700 ล้านบาท สร้างความเข้มแข็งให้กับรพ.สต. และสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มาร่วมเป็นบุคลากรในการทำงาน ซึ่งในปัจจุบันมีอสม.กว่า 1,000,000 คนทั่วประเทศ ประกอบกับรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของการเป็นอาสาสมัครที่ต้องทำหน้าที่หลากหลายด้าน ปัจจุบันจึงมีบัตร Smart card เพื่อให้เป็นบัตรประจำตัว อสม.มีฐานข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลจากกรมบัญชีกลางเป็นทั้งบัตร ATM และบัตรชำระค่าบริการ รวมถึงได้เพิ่มค่าป่วยการจากเดิม 600 บาทเป็น 1000 บาท เพื่อช่วยให้อสม.มีความสะดวก คล่องตัวมากขึ้น สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่

 

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ในปีนี้มีเรื่องสำคัญสามเรื่องคือการเลือกตั้ง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และไทยเป็นประธานอาเซียน จึงขอให้ทุกคนร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยอย่าสร้างความขัดแยก และดำเนินชีวิตด้วยหลักพอเพียง

 

สำหรับจังหวัดจันทบุรี มี 10 อำเภอ ประชากร 528,794 คน มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 16.71 มีอัตราการเกิด 10.36 อัตราตาย 7.91 และมีอัตราเพิ่มเท่ากับ 2.45 ต่อประชากรพันคน สาเหตุการตาย 3 ตำบลแรก คือ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ และโรคหัวใจ

 

ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรี มีอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งหมด 9,103 คน เป็น อสม. 4.0 แล้ว 2,901 คน เป็นนักจัดการสุขภาพ จำนวน 1,419 คน ในปี 2526 มีอาสาสมัครสาธารณสุขได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็น อสม.ดีเด่นระดับภาค สาขาสุขภาพจิตชุมชน คือ นางรสรินทร์ ชัยจีน และ อสม.ดีเด่นระดับเขต สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ คือ นางธัญรัศม์ วะโร

 

สำหรับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดจันทบุรีมีทั้งหมด 12 แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 11 แห่ง ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพ HA แล้ว 11 แห่ง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 105 แห่ง (ขนาดใหญ่ 6 แห่ง กลาง 52 แห่ง และเล็ก 47 แห่ง) ปี 2561 ผ่านเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว ระดับ 5 ดาว 67 แห่ง (ร้อยละ 63.80) มีการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก มีคุณภาพ และลดความแออัดแล้ว 10 ทีม