ปลัดมท.สั่งด่วนผู้ว่าฯทั่วประเทศระวังเหตุความไม่สงบ

20:00 10 มีนาคม 2562 645
ปลัดมท.สั่งด่วนผู้ว่าฯทั่วประเทศเฝ้าระวังเข้มด้านการข่าว-รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ-ท่องเที่ยว-สาธารณะ

วันนี้ ( 10 มี.ค. 62 )นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งคำสั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสตูล และพัทลุง เมื่อวันที่ 6-10 มี.ค. และเป็นห้วงระยะเวลาที่ใกล้วันเลือกตั้งนั้น เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

 

1.ด้านการข่าว  ขอให้เพิ่มความเข้มในการติดตามข่าวสาร โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุร้าย เฝ้าติดตามสังเกตสิ่งบอกเหตุต่าง ๆ รวมถึงติดตามสถานการณ์บริบทแวดล้อม ที่อาจเป็นเหตุให้มีการสร้างความไม่สงบได้ ทั้งนี้ขอให้มีการบูรณาการในระหว่างหน่วยข่าว หน่วยปฏิบัติต่างๆในการดำเนินงาน รวมถึงมีการประสานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยข่าว และหน่วยปฏิบัติด้วย

 

2.ให้เพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังเส้นทางสำคัญ หรือเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุร้ายอาจใช้เข้าออก เป้าหมาย โดยตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในเส้นทางดังกล่าว เพื่อเป็นการจำกัดเสรีในการปฏิบัติของผู้ก่อเหตุ

 

คำสั่งระบุว่าเพิ่มความเข้มในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ เช่น สถานที่ราชการ สถานที่ตั้งสาธารณูปโภคสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม และจุดที่พิจารณาแล้วอาจเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนมาใช้ประโยชน์ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ให้เน้นที่การบูรณาการทุกภาคส่วน

 

ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง รวมถึงการใช้กลไกในระดับท้องที่ ท้องถิ่น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อปท.เข้าเสริมการปฏิบัติด้วย สำหรับในพื้นที่ จชต. และภาคใต้ทั้งหมดขอให้เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติเป็นพิเศษ โดยเน้นการปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมง 6.ให้บูรณาการระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในพื้นที่อย่างเป็นระบบและเป็นเอกภาพ เมื่อมีสิ่งบอกเหตุหรือสถานการณ์ให้รายงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบโดยทันที