นวัตกรรมวิศวกรรมจาก"วิศกรรุ่นใหม่" ตอบโจทย์เทคโนโลยียุค4.0

12:46 3 พฤศจิกายน 2561 1,558
เพื่อปรับตัวในยุคเทคโนโลยีและตอบโจทย์ในภาคอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดงาน Un box (อัน บ็อก)เปิดผลงานนวัตกรรมนักศึกษาที่ต่อยอดจากการเรียนการสอน

 

เพื่อปรับตัวในยุคเทคโนโลยีและตอบโจทย์ในภาคอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดงาน Un box (อัน บ็อก)เปิดผลงานนวัตกรรมนักศึกษาที่ต่อยอดจากการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรรุ่นใหม่ สามารถปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี