พระราชกรณียกิจเพื่อปวงประชา

17:57 12 ตุลาคม 2561 3,363
ครบรอบ2ปี ‘ในหลวง รัชกาลที่9’เสด็จสวรรคต เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ TNN24 ขอย้อนพากลับไปชมพระราชกรณียกิจที่เสด็จฯพระราชทานความช่วยเหลือปชช.ทั่วประเทศ

ในโอกาสครบรอบ 2 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคต TNN24 จะขอพาย้อนกลับไปชมพระราชกรณียกิจของพระองค์ ที่เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรทั่วประเทศ ตลอดการครองสิริราชสมบัตินับ70ปี และก่อเกิดหลักคิดสำคัญคือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตให้กับราษฎร

 

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราชโองการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 ในพิธีบรมราชาภิเษก จุดเริ่มต้นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรตลอดระยะเวลาการครองราชย์ยาวนานนับ70ปี 

 

ปัญหาแรกก็คือเรื่องของการอาชีพ ความเป็นอยู่ ของประชาชนในชนบทโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน เพราะว่าประชาชนในสมัยก่อนโน้น แรกๆก็ค่อนข้างจะยากจน แล้วในหลวงรัชกาลที่9 ก็มีโอกาสได้เสด็จไปทั่วประเทศ ก็ได้เห็นปัญหา เริ่มวางแนวทางที่จะพยายามส่งเสริมให้ราษฎรทั้งประเทศ ไม่เฉพาะต่างจังหวัดได้อยู่ดีกินดี มีอาชีพที่เหมาะสม

 

ปัญหาการดำรงชีวิตของราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ในหลวง รัชกาลที่9 ทรงมีพระราชดำริก่อเกิดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดได้พระราชทานหลัก”ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ราษฎรในปี พ.ศ.2541 เพราะเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชทานเป็นแนวปฏิบัติแก่ประชาชน เกษตรกรทั่วไป แต่ว่าเมื่อมีรายได้ดีขึ้น มีผลผลิตดีขึ้น ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงแนะวิธีเพิ่มเติม เรียกว่าขั้นที่2ขั้นที่3

 

ขณะเดียวกันนอกเหนือจากประชาชนเกษตรกรแล้ว ประชาชนที่มีอาชีพอื่นก็สนใจ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า ข้าราชการ ครูบาอาจารย์ หรือเป็นนักธุรกิจต่างๆ อาจจะมีรายได้น้อย-รายได้มาก ก็นำไปประยุกต์

 

การดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ขยายผลเกิดเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ เพราะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการดำเนินตามแนวคิดนี้ทำให้ราษฎรมีวิถีชีวิตที่มั่นคงจวบจนปัจจุบัน

 

 

พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับราษฎร ไม่เพียงสร้างคุณอนันต์ให้ปวงชนชาวไทย ยังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่นานาประเทศ ดังเช่นที่สหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล"ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์"ในปี พ.ศ.2549 .