กฟน. จับมือ บีซีพีจี เดินหน้าพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

12:28 27 สิงหาคม 2561 2,198
การไฟฟ้านครหลวง จับมือกับ บีซีพีจี ร่วมกันพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และการบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศในอนาคต

พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กฟน. จับมือกับ บริษัท บีซีจีพี จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการบริหารจัดการพลังงาน ที่ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันพัฒนาในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. อาทิ โครงการนำร่องเมืองอัจฉริยะสีเขียว T77 (ทีเจ็ดสิบเจ็ด) บนถนนสุขุมวิท, โครงการความร่วมมือและพัฒนาธุรกิจระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และโครงการความร่วมมือและพัฒนาธุรกิจดิจิทัลพลังงาน โดยมีกรอบความร่วมมือ 2 ปี ซึ่ง กฟน. จะนำผลการศึกษาไปเตรียมพร้อมควบคุมการจัดการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย ด้วยระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มั่นคง เพียงพอ และมีเสถียรภาพ ตลอดจนการต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้บริการประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างครบวงจร

 

สำหรับโครงการนำร่องเมืองอัจฉริยะสีเขียว T77 เป็นความร่วมมือของบีซีพีจี กับแสนสิริ ที่ กฟน. ได้สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้แนวคิด Smart Metro ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายการจ่ายไฟฟ้า เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสร้างสมดุลการใช้พลังงานที่ผลิตได้เองภายในโครงการ กับพลังงานที่มาจากสายส่งไฟฟ้าในเครือข่ายของ กฟน.