การจัดประชาคมผู้สูงอายุ | ปนัดดา Story

10:11 28 สิงหาคม 2561 945
การจัดประชาคมผู้สูงอายุ | ปนัดดา Story (28/08/61)

พาไปชมการจัดประชาคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึมเศร้า ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตัวเอง และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข