ความอบอุ่นใจของผู้ป่วย | ปนัดดา Story

10:41 23 สิงหาคม 2561 1,019
ความอบอุ่นใจของผู้ป่วย | ปนัดดา Story (23/08/61)

พาไปรู้จักโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี (Excellent Happy Home Ward Kao PraNgam Tessaban Lopburi) ต้องการลดความแออัดของคนไข้ในโรงพยาบาล และยังสร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาล เทศบาล และประชาชนในพื้นที่ ให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดูแลด้านสาธารณสุขในชุมชนอย่างทั่วถึง