จับตาครม. เล็งพัฒนาศก.ภาคเหนือตอนล่าง2

10:27 12 มิถุนายน 2561 936
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เล็งพิจารณาโครงการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือตอนล่าง 2

วันนี้ (12 มิ.ย. 61) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี ก่อนเข้าประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการ

 

ขณะที่วาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม “แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1.ส่งเสริมการวิจัย และการเกษตรโครงการเขตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) หรือ Bio Hub ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะนครสวรรค์และกำแพงเพชร ซึ่งถือเป็นโครงการความร่วมมือตามแนวประชารัฐ โดยขณะนี้มีนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจหลายราย 2.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5.พัฒนาคุณภาพชีวิต และ 6.เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

 

ส่วนแผนด้านการลงทุน ประกอบด้วย การก่อสร้างทางรถไฟสายนครสวรรค์ - กำแพงเพชร – ตาก - แม่สอด,ก่อสร้างเพิ่มทางจราจรทางหลวงหมายเลข 115 ช่วงกำแพงเพชร - พิจิตร,ก่อสร้างเส้นทางใหม่ (แยกวังกระชายหันคา-เมืองอุทัยธานี) ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1, พัฒนาสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (Inland container Depot : ICD) , ยกระดับธุรกิจ SMEs เป็นธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อรองรับ AEC

 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัดภาคเหนือตอนล่างราว 50,000 ล้านบาท โดยสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเสนอพิจารณาอนุมัติหลักการโควตาบำเหน็จประจำปี (2 ขั้น) นอกเหนือโควตาปกติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน คสช.ประจำปีงบประมาณ 61 จำนวน 600 นาย โดยให้ใช้งบรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการต้นสังกัดในโอกาสแรกก่อน ซึ่งหัวหน้า คสช.ได้เห็นชอบแล้ว