นำร่องรร.คุณภาพวิทย์-คณิต-เทคโนฯมาตรฐานสสวท.

11:29 13 กรกฎาคม 2561 981
สสวท. จับมือภาคีในจังหวัดอยุธยาเปิดโครงการนำร่อง “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท.

วันนี้( 13 ก.ค.61) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร่วมกันเปิดงาน   “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปิดโครงการนำร่องโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท. โดยมีนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาร่วมงาน

 

ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวในพิธีเปิดงานว่า เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีสมรรถนะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพในอนาคตได้ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่สสวท.กำลังดำเนินการอยู่และนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับโอกาสก่อน

 

“มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และเกิดความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นมาตรฐานการเรียนการสอนซึ่งทำให้เกิดผลดี ทำให้เด็กเกิดแรงจูงใจและความใฝ่ฝันที่จะก้าวสู่โลกสมัยใหม่ เพราะกิจกรรม “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์”ที่จัดขึ้นนี้ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กๆ เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงทักษะความรู้ ไปใช้ในการดำรงชีวิตและการสร้างอาชีพได้” รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าว

 

 

ด้าน ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้มีความสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการและต้องการผลิตบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงทำงานในทุกภาคส่วนของสังคม และในความร่วมมือนี่ ทางสถาบันได้ทำหน้าที่พี่เลี้ยงทางวิชาการ เพื่อนำแนวทางของโครงการนี้ เข้าไปสู่โรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่

 

“ขณะนี้จุดที่ดีที่สุดของเรา คือ เรามีมาตรฐานของสสวท. โดยเขาเป็นผู้คิดหลักสูตร และออกแบบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศ ซึ่งทางบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยก็จะเข้าไปศึกษาทำความเข้าใจ และตั้งเป้ากระจายไปยังต้นแบบโรงเรียนในพื้นที่ของเราต่อไป ซึ่งจะทำให้ทุกสถาบันการศึกษามีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งใช้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการกระจายองค์ความรู้ด้วย อย่างไรก็ตาม นักศึกษาของเราเมื่อจบการศึกษาจะออกมาเป็นครู ซึ่งเขาก็จะได้นำความรู้จากโครงการนี้ไปถ่ายทอดอีกต่อหนึ่งด้วย  เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งอาจารย์ โรงเรียนและนักศึกษาของเรา”  

 

ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมป์จำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวว่า แนวทางดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท. เน้นการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสสวท.นำเครื่องมือและประสบการณ์ของสสวท.ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาได้ผลดีแล้ว ได้แก่หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู สื่อการเรียนรู้ ชุดการสอนเสริมสร้างการปฎิบัติการทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการเข้าสู่การเรียนการสอนของโรงเรียน ให้ครูและนักเรียนทำด้วยตัวเอง (Do-it yourself approach) ส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้าน computing science ทั้งในชั้นเรียนและ on-line ส่งเสริมการเรียนการสอน STEM EDUCATION ในโรงเรียน

 

 

นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แนวใหม่ โดยได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่มุ่งเน้นวิทยากรคำนวณ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้อย่างมีเหตุมีผล และเป็นระบบมากขึ้น   

 

ทั้งนี้ เป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. มุ่งให้ทั่วถึงทุกอำเภอโดยครอบคลุมทั้ง 878 อำเภอ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 คือระดับมัธยมศึกษา 1,000 โรงเรียน ระดับประถมศึกษา 5,000 โรงเรียน  ภายในระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ  2560 - 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,000 โรงเรียน  และจะประเมินเพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับก้าวหน้าจนเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลในที่สุด