นายกฯ ย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นดูแลชาวนาทั่วประเทศ

11:48 8 มิถุนายน 2561 888
นายกฯ เน้นย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นดูแลชาวนา พร้อมวางแนวทางการแก้ปัญหาให้กับชาวนาและเกษตรกรทุกประเภท


วันนี้( 8 มิ.ย.61) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รมว.กษ.) ,นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นำเกษตรกร ประกอบด้วย ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดจากทั่วประเทศ ชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่น ประจำปี 2561 นายกและผู้แทนสมาคมชาวนา จำนวน 8 สมาคม และชาวนารุ่นใหม่ รวมทั้งสิ้น 300 คน เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวนา จะทำให้เกิดความเป็นเอกภาพในการพัฒนาด้านข้าวและเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆให้ประสบผลสำเร็จ เกษตรกรต้องเรียนรู้ว่าตลาดข้าวต้องการอะไร นอกจากปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว ทุกวันนี้ไทยยังส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่ยังคงเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งรัฐบาลต้องการให้ชาวนาได้รับประโยชน์ในแง่ของราคาขายที่เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับปริมาณการส่งออก

 

ทั้งนี้ ยืนยันว่า รัฐบาลต้องการยกระดับชาวนาไทย ไม่ใช่ทำนาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริม เพื่อให้ชาวนาก้าวไปยุค 4.0 ให้เป็นกระดูกสันหลังของชาติที่ตั้งตรงขึ้น ไม่ใช้ก้มหน้าห้มตาเหมือนเมื่อก่อน ดังนั้นรัฐบาลจึงมีการวางโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการสร้างรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้เกิดการขนส่งได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลแม้จะมีตัวเลขด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่รัฐบาลก็ไม่เคยที่จะละเลยมองปัญหาระดับล่าง ว่าสิ่งที่ดีขึ้นส่งกลับมายังในพื้นที่หรือไม่ ซึ่งรัฐบาลนี้ก็พยายามที่จะแก้ปัญหา ดังนั้นหากกลุ่มชาวนามีปัญหาอยากให้หันหน้ามาหารือดันอย่างมีเอกภาพ ไม่ใช่ออกมาเรียกร้องเพียงอย่างเดียว เพราะรัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณที่มีอยู่ดูแลคนทุกกลุ่ม แต่จะเรียกร้องให้อุดหนุนด้านข้าวอย่างเดียวบางครั้งไม่สามารถทำได้ เนื่องจากต้องเฉลี่ยงบประมาณในทุกๆด้าน พร้อมกันนี้อยากให้ชาวนาคำนึงว่า หากใครให้ราคาข้าวสูง เกินกลไกตลาด ถึงแม้ส่าเราจะชอบแต่นั่นก็คือภาระงบประมาณเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ 

 

นายกรัฐมนตรี ยังเน้นย้ำว่า วันนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้านข้าวต้องร่วมมือกันให้มีกระบวนการควบคุมการผลิต ที่สามารถลดต้นทุน รักษาหรือเพิ่มคุณภาพข้าว ที่สำคัญคือการกำหนดพื้นที่เพาะปลูก และปริมาณข้าวผลผลิตโดยรวมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือเรียกว่า แนวทางการตลาดนำการผลิต เพื่อส่งผลด้านราคาและทำให้ชาวนาสามารถควบคุมราคาข้าวในตลาดและมีอำนาจต่อรองมากขึ้น ซึ่งวันนี้ประเทศไทยจะต้องใช้การศึกษาเพื่อนำมาแปรรูปผลผลิตข้าวไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น การนำข้าวอ่อนมาผลิตเป็นน้ำนมข้าว ซึ่งส่วนนี้จะช่วยให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ยืนยันว่ารัฐบาลได้วางแนวทางการแก้ปัญหาให้กับชาวนาและเกษตรกรทุกประเภท แบ่งเป็นระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ทั้งเรื่องของการบริการจัดการน้ำ และการควบคุมปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

 

พร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์จากทุกนโยบาย โดยยืนยันเจตนาอันบริสุทธิ์ของตนเอง และรู้ตัวว่าต้องเข้ามาทำหน้าที่เพื่ออะไร หากย้อนเวลากลับไปได้ ตนเองไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่และหากปล่อยให้เหตุการณ์บานปลาย จะเกิดสงครามกลางเมืองหรือไม่ ดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายเชื่อใจว่าตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีจะไม่ทรยศประเทศชาติ นโยบายต่างๆมีความชัดเจนที่ไม่ต้องการให้เกิดการทุจริต เพียงแต่ต้องไปติดตามตรวจสอบในระดับปฏิบัติและในส่วนความร่วมมือของต่างประเทศ ยืนยันว่าโดยส่วนตัวแล้วทุกประเทศเข้าใจการทำงานของตนเอง แต่ก็ต้องยอมรับในเรื่องของกฎหมายแต่ละประเทศและไทยก็พร้อมน่วมมือกับทุกคน ในส่วนของตัวเองนั้นยืนยันว่าการทำหน้าที่ไม่ต้องอายใคร เพราะมั่นใจในการทำความดี ซึ่งทุกวันนี้ต่อสู้กับปัญหาที่เจออยู่ และไม่เคยทิ้งประชาชน และวันนี้ก็มุ่งมั่นทำเพื่อคยไทย 70 ล้านคน 

 

                     

 

โอกาสนี้ นายชัชวาลย์ ท้าวมะลิ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ในฐานะผู้นำชาวนา จำนวน 9 องค์กร ได้นำกล่าวปฏิญาณชาวนา ต่อหน้านายกรัฐมนตรีว่า ชาวนาไทยจะรักชาติและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และดำรงตนเป็นพลเมืองดี อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ชาวนาไทยจะเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อความเป็นเอกภาพความเป็นปึกแผ่นและความเข้มแข็งของชาวนาไทยทั้งประเทศ โดยการรวมตัวกันเป็นองค์กรชาวนาเพียงหนึ่งเดียว เพื่อนำพาชาวนามุ่งสู่ยุคแระเทศไทย 4.0 อันจะก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และชาวไทยจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรต่างๆอย่างเต็มกำลัง บนพื้นฐานของความเสมอภาคและสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานด้านข้าวและชาวนาของประเทศให้เจริญก้าวหน้า สามารถดำเนินการผลิตข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารของแระเทศสืบไป

 

อย่างไรก็ตามตัวแทนสมาคมชาวนาบางส่วนที่เดินทางมาได้สวมใส่เสื้อสีฟ้า ที่เขียนข้อความด้านหลังว่า “กองหนุนลุงตู่ By FOS” (Friend of Somkid Jatusripituk) ซึ่งทันทีที่นายกรัฐมนตรีเห็นเสื้อดังกล่าว ก็ตกใจ และสอบถามว่า ใครเป็นคนทำ เกรงตนเองจะถูกวิจารณ์อีก