"ซีอีโอ CP"รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตฯม.ขอนแก่น

18:39 7 ธันวาคม 2561 1,305
ซีอีโอเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปี60 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันนี้(7ธ.ค.61)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 แก่ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในวงการธุรกิจ สังคม และการศึกษา ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศ กอปรกับมีความรู้ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ชัด อีกทั้งยังอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยเป็นหนึ่งใน 5 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดย คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ซี.พี.แลนด์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่คุณศุภชัย เจียรวนนท์ พร้อมมอบช่อดอกไม้จากท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ อีกด้วย